Happy people
Paldies, ka piedalijāties, loterija ir noslēgusies!
Laimētāja ir Ingūna Kečko!

Preču loterijas noteikumi Lejupielādēt PDF

1. PRECES IZPLATĪTĀJS:

1.1. SIA „Eugesta un Partneri”, reģistrācijas nr.: LV40003321438, juridiskā adrese: Dzirciema iela 119B, Rīga, LV-1055, Latvija

2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:

2.1. SIA „Partizanas“, registrācijas Nr. 40003841811, juridiskā adrese Krišjāņa Barona iela 45/47 - 6, Rīga, LV-1011, Latvija.

3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:

3.1. Visas tirdzniecības vietas visā Latvijas Republikas teritorijā, kurās tiek izplatītas loterijas preces.

4. LOTERIJAS NORISES LAIKS:

4.1. Loterijas norises periods: no 2018.gada 29.janvāra līdz 2018.gada 14.martam

4.2. Reģistrācijas periods: no 2018.gada 29.janvāra līdz 2018.gada 11.martam

4.3. Loterijas 1 (vienas) galvenās balvas ieguvēja izloze: 2018.gada 14.martā plkst 14.00

4.4. Loterijas izlozes vieta: Artilērijas ielā 3, Rīga, LV-1011, Latvija.

4.5. Loterijas laimestu izsniegšana: līdz 2018.gada 14.aprīlim

5. BALVAS:

5.1. Loterijas balvu fondā ietilpst 1 (viena) balva – 3000 EUR (trīs tūkstoši eiro un nulle centi).

5.1.1. Balva: 1 (viens) ceļojums 4 personām uz Alpiem

5.1.2. Skaits: 1

5.1.3. 1 balvas vērtība (EUR): 3000.00

5.1.4. Balvu kopējā vērtība (EUR): 3000.00

5.1.5. Balvu fonda kopējā vērtība EUR: 3000.00

5.2. Ceļojumu nodrošina tūrisma aģentūra ‘‘Novatours’’. Ceļojuma nosacījumus un ceļojuma programmu ietvaros nodrošinātos pakalpojumus skatīt Pielikumā nr.1.

5.3. Loterijas laimestu fonda kopējā vērtība ir EUR 3000 EUR (trīs tūkstoši eiro un nulle centi) Loterijas balvu iegādes rēķinu skatīt loterijas Pielikumā nr.2.

6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI

6.1. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs, kas vecāks par 18.gadiem.

6.2. Lai piedalītos loterijā, laika posmā no 2018.gada 29.janvāra līdz 2018.gada 11.martam, loterijas dalībniekiem visās tirdzniecības vietās visā Latvijas Republikas teritorijā, kurās tiek izplatītas Loterijas preces, jāiegādājas vismaz 8 (astoņas) Danone Actimel pudelītes (divas pakas, kurās ir četras pudelītes vai vienu paku, kurā ir astoņas vai divpadsmit pudelītes), jāsaglabā pirkuma čeks, kas apliecina akcijas produktu iegādi un bez maksas jāreģistrējas mājas lapā www.actimel.lv līdz 2018.gada 11.martam 23:59 (reģistrācija, kura veikta pēc šī laika tiks uzskatīta par nederīgu un nepiedalīsies balvu izlozēs).

6.2.1. Vismaz 8 (astoņas) Danone Actimel pudelītes jāiegādajas viena pirkuma čeka ietvaros.

6.3. Reģistrējoties mājas lapā www.actimel.lv nepieciešams norādīt vārdu, uzvārdu, vecumu, pirkuma čeka numuru, dalībnieka tālruņa numuru, pilsētu kā arī jāatķeksē, ka dalībnieks ir iepazinies ar loterijas noteikumiem un tiem piekrīt.

6.3.1. Reģistrēšanās mājās lapa www.actimel.lv ir bez maksas.

6.4. Izdarot 1(viena) pirkuma ietvaros produkta pirkumus skaitā, kas vairrākārt pārsniedz punktā 6.2. definēto skaitu, loterijas dalībnieks kampaņā tiek reģistrēts vienu reizi.

6.5. Visi loterijas noteikumiem atbilstošie pirkumi piedalīsies izlozē.

6.6. Viens loterijas dalībnieks (viens tālruņa numurs) var reģistrēties vairakkārt, izdarot atkārtotu loterijas produktu pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeka numuru, šo noteikumu 6.2.punktā norādītajā kārtībā.

6.7. Viens cilvēks var laimēt tikai vienu balvu.

6.8. Loterijas organizators neatbild par:

6.8.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies saņemot balvu;

6.8.2. Sekām, kas radušās nepareizi izmantojot balvas vai citām dalībnieka vainas dēļ radušām neprecizitātēm.

6.9. Loterijas dalībnieks, piesakoties loterijai, piekrīt tā datu apstrādei SIA “CDR” loteriju programmatūrā, ja saskaņā ar 10. punktā norādīto kārtību loterijas dalībnieks kļūst par laimesta ieguvēju.

6.9.1. SIA „CDR” tiek nodoti loterijas dalībnieku reģistrācijas, ar nolūku izmantoto SIA “CDR” programmatūru izlozes veikšanai.

6.9.2. Informācija un personas dati, ko loterijas dalībnieki iesniedz saistībā ar dalību loterijā, tiek apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas un normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

6.9.3. Piedaloties loterijā, loterijas dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un ka Loterijas rīkotāji un to norīkotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu datus balvu ieguvēju noteikšanai un to publicēšanai www.actimel.lv kā arī laimestu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt balvu ieguvēju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu.

6.9.4. Iesniedzot jeb reģistrējot savus datus dalībai loterijā, loterijas dalībnieki piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu loterijas laiku, kā arī pēc loterijas noslēguma saglabāti loterijas rīkotāju datu bāzēs tik ilgi, cik tas nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:

7.1. Plānotais loterijas dalībnieku skaits ir 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku, kuri, izmantojot 6. punktā norādīto veidu, piedalīsies loterijā un no kuriem tiks izlozēti 1 (viens) galvenās balvas laimētājs un 5 (pieci) rezervisti. Rezervists tiek izlozēts gadījumam, ja primārais loterijas uzvarētājs nespēs pierādīt dalību loterijā vai viņa reģistrācija nebūs atbilstoša šiem loterijas noteikumiem. Rezervisti saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.

8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:

8.1. Lai piedalītos loterijā dalībniekam jāveic 6. punktā norādītās darbības.

8.2. Papildus izdevumi par dalību loterijā dalībniekam nav.

9. PIRKUMU VEIKŠANAS PERIODI:

9.1. Dalībnieks var reģistrēties loterijai 6. punktā norādītajā veidā no 2018. gada 29.janvāra līdz 2018.gada 11.martam ieskaitot.

10. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:

10.1. Loterijas laimestu ieguvēji tiek noteikti 4.punktā norādītājā laika posmā, no visiem reģistrētajiem loterijai atbilstošajiem klientu pirkumiem pēc nejaušības principa izlozējot laimestu ieguvējus ar SIA “CDR” loteriju programmatūras palīdzību.

11. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:

11.1 Laimesta ieguvējs tiks publicēts www.actimel.lv 2018.gada 14.martā.

11.2. Loterijas uzvarētājam ir iespēja arī pašam sazināties ar loterijas rīkotāju pa tālruni 28827493 darba dienās no 10:00 līdz 17:00 un vienoties par balvas saņemšanu, bet ne vēlāk kā līdz 2018. gada 14.aprīlim.

14. LAIMESTA SAŅEMŠANA:

14.1. 1 (vienu) galveno balvu (3000eur ceļojuma dāvānu karte no SIA ‘‘Novatours’’) ieguvējs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, loterijas produkta pirkuma čeku un parakstoties iepriekšs sagatavotā pieņemšanas-nodošanās aktā, savu balvu var saņemt SIA “Partizanas” birojā Rīgā, Artilērijas ielā 3 , LV-1011.

14.2. Balvu iespējams saņemt SIA “Partizanas” birojā līdz 2018.gada 14.aprīlim.

14.3. Balvu nevar samainīt pret skaidru naudu.

14.4. Balva, kas netiek izsniegta vai kuru laimētājs vai izlozētais rezervists neizņem saskaņā ar loterijas noteikumiem, netiek atkārtoti izlozēta un tās vērtība netiek atlīdzināta naudā, balvas pāriet ražotāja īpašumā un ražotājs var rīkoties ar šo balvu pēc saviem ieskatiem.

13. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:

13.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2018.gada 14.aprīlim, iesniedzot SIA „Partizanas” Rīgā, Kr. Barona ielā nr.45/47-6, LV-1011 rakstisku iesniegumu.

13.2. Visas pamatotās pretenzijas izskatāmas un atbildes sniedzamas 30 kalendāro dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina saņemtā atbilde, tam ir tiesības aizsargāt savas tiesiskās intereses Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

13.3. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.

13.4. Loterijas rīkotāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja loterijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem loterijas noteikumiem.

14. DALĪBAS AIZLIEGUMS:

14.1. Loterijā nedrīkst piedalīties, SIA “Danone”, SIA “„Eugesta un Partneri”, SIA „CDR” un SIA „Partizanas” darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem).

14.2 Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, balva paliek preces izplatītāja SIA „Eugesta un partneri” īpašumā.

15. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:

15.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcija, atrodami mājas lapā www.actimel.lv